Gospodarske javne službe

V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:

  • neposredno v okviru občinske uprave,
  • z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
  • z dajanjem koncesij ali
  • z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), oblike izvajanja negospodarskih javnih služb pa Zakon o zavodih (ZZ) in področni predpisi.

Lokalne gospodarske javne službe:

Oskrba s pitno vodo

Na področju oskrbe s pitno vodo izvaja oskrbo in nadzor nad vodovodi na območju občine:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda javno službo izvaja:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

Zbiranje, odvoz in obdelava komunalnih odpadkov

Na področju zbiranja, odvoza in obdelave komunalnih odpadkov gospodarsko javno službo izvaja:

SIMBIO, Družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Teharska ulica 49
3000 CELJE
Telefon: (03) 425 64 00

Zbirni center se nahaja v Latkovi vasi pri objektu Schiedel. Lokacijo lahko najdete tukaj. 

Zimski delovni čas: torek 11.00-.16.00, sobota 8.00-12.00
Poletni delovni čas: torek 11.00-.17.00, sobota 8.00-12.00

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na področju rednega vzdrževanja in nadzora lokalnih cest in javnih poti javno službo izvaja:

VOC Celje d.d.
Lava 42
3000 Celje
Telefon: (03) 426 62 84

ZIMSKA SLUŽBA: Objava po izvedenem javnem razpisu za izvajanje zimske službe 2021-2023.

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST:

Opis vzdrževalnih del na gozdnih cestah 2021

Urejanje in čiščenje javnih površin

Na področju urejanja in čiščenja javnih površin javno službo izvaja:

Režijski obrat Občine Prebold
Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
Telefon: (03) 703 64 00

Javna razsvetljava

Javno službo na področju vzdrževanja javne razsvetljave opravlja:

Veltrag d.o.o.
Matke 41
3312 Prebold
Telefon: (03) 703 12 60
Mobitel: 031 308 908

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE PREBOLD (2018)

Pokopališka dejavnost

Javno službo na področju pokopališke dejavnosti opravlja:

Pogrebna služba Ropotar
Starovaška ulica 12
3311 Šempeter

Tel.:   03 / 700 – 14 – 85,   041 / 613 – 269, 041 / 748 – 904

elektronska pošta: ivan.ropotar@gmail.com

Skip to content