All for Joomla All for Webmasters

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI 

(Novi register ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa).

Opozorilo:

  • Vsi uradni predpisi so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti http://www.rpls.si/ .
  • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

2030. Statut Občine Prebold

- Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

POSLOVNIK:

2031. Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

- Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občine Prebold

5496. Poslovnik o delu nadzornega odbora

(UL št. 110, 03.12.2007)

2544. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora

(UL št. 60, 16.9.2016)

- Neuradno prečičeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega odbora


ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Občinski program varnosti v občini Prebold

Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem voliln ekmapanje oziroma kandidatom za loklane volitve v Občini Prebold (UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

5118. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (UL št. 112, 30. 12. 2009)

1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. l. RS, št. 36/2016)
1474. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (UL št. 32, 24. 4. 2009)
4837. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat (UL št. 111, 25.11.2008)

1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

1834. Odlok o priznanjih Občine Prebold (prečiščeno besedilo)

4250. Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (UL št. 46, 03.06.2016)

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (UL št. 83, 27.09.2002)
3755. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (UL št. 77, 30.08.2002)
3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (UL št. 77, 30.08.2002)
1209. Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (UL št. 26, 24.03.2000)
4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (UL št. 88, 29.10.1999)
1737. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (UL št. 35, 13.05.1999)
373. Statutarni sklep Občine Prebold (UL št. 8, 10.02.1999)


FINANCE

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2016

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2016 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2015

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2015 si lahko ogledate tukaj. 

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2013

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2013 si lahko ogledate tukaj.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2014

Vse dokumente za zaključni račun Občine prebold za leto 2014 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2014

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2014 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2012

I. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PREBOLD ZA LETO 2012
Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2012 - UL št.108, 29.12.2011

II. SPLOšNI DEL 
1.Bilanca prihodkov in odhodkov,račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja

III. POSEBNI DEL
1. Pregled prihodkov
2. Pregled odhodkov

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
1. Načrt razvojnih programov
2. Načrt razvojnih programov - obrazec 3

V. OBRAZLOŽITVE
1. Splošnega dela
2. Posebnega dela
3. Kadrovski načrt za leto 2012

VI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
1. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine z obrazložitvami

1039. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (UL št. 59, 04.07.2007)

PREMOŽENJSKE ZADEVE 

4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (UL št. 86, 11.10.2002)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

3514. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
3513. Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
5528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL.št. 122, 24.12.2008)
2481. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 56, 10.06.2005)
815. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah (UL št. 23, 10.03.2005)
4079. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold (UL št. 89, 12.08.2004)
3128. Tržni red (UL št. 58, 13.07.2001)
Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (UL št. 14, 11.03.1994)

KMETIJSTVO

810.Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/2015) 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 59/15) 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št.:36/2015)
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold - Vrtec Prebold (Ur. l. RS, št.: 36/2015)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold (Ur. l. RS, št.: 36/2015)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec (Ur. l. ŽRS, št. 29/2016)
1903.Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (UL RS 46/2015 z dnem 26.6.2015, stran 4990 
3752. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (UL št. 68, 23. 8. 2010)

3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (UL št. 63, 3. 8. 2010)
1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)
1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)
3192. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (UL št. 59, 04.07.2007)
1671. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (prečiščeno besedilo)
1094. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (UL št. 26, 10.03.2006)
3179. Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (UL št. 70, 26.07.2005)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold  OE vrtec Prebold, (Ur. l. RS, št. 13/2014)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold (Ur. l. RS, št. 55/2016)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (UL št. 98, 03.12.1999)
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

789. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (UL št. 20, 16. 3. 2012)

2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (UL št. 61, 29. 7. 2011)
880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (UL št. 21, 21. 3. 2011)
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (UL št.61,29.7.2011)
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (UL št. 40, 27. 5. 2011)
2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, Stran 6205 (UL št. 43, 31.05.2010)
3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (UL št. 76, 25. 7. 2008)
4170. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (UL št. 98, 14.10.2008)
5766. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (UL št. 115, 14.12.2007)
5765. Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (UL št. 115, 14.12.2007)
5497. Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (UL št. 110, 03.12.2007)
5498. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2... (UL št. 110, 03.12.2007)
2621. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (UL št. 48, 01.06.2007)
4165. Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (UL št. 94, 25.10.2005)

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU za območje MA45/2 v občini Prebold (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS št. 90/2013)

KOMUNALNA DEJAVNOST 

49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)

41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
4834. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 107, 24. 12. 2009)
4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 111, 25.11.2008)
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Prebold (UL št.. 71, 07.08.2007)
5367. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (UL. št. 119, 28.12.2005)
4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (UL št. 94, 25.10.2005)
4699. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL št. 113, 19.10.2004)
5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (UL št. 114, 21.11.2003)
3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold (UL št. 58, 13.07.2001)
3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (UL št. 73, 19.08.2000)
2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva...(UL št. 56, 22.06.2000)
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (UL št. 22, 10.03.2000)
1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazida...(UL št. 22, 10.03.2000)
4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 99, 09.12.1999)
4675. Odlok o občinskih cestah (UL št. 98, 03.12.1999)
1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (UL št. 55/16, 19.08.2016)

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (UL. št. 29/2016)

STRATEŠKI DOKUMENTI

Lokalni energetski koncept

Povzetek lokalnega energetskega koncepta

Iskalnik po dokumentih

videovsebina

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ureZlati 80 112 Podpis