Medobčinski inšpektorat

Naloge medobčinskega inšpektorata

Skupna občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v katero je vključenih 11 občin ustanoviteljic.

Iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in  Mestna občina Velenje.

Spletna stran medobčinskega inšpektorata je dostopna na naslednji povezavi.

Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so sprejeli župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in medobčinsko redarstvo opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti.

Najpogosteje se nadzor vrši nad:

 • mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami;
 • upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem;
 • prometnimi površinami posebnega pomena;
 • splošnim redom;
 • urejenostjo in posegi na javnih površinah;
 • zunanjim oglaševanjem;
 • zapuščenimi vozili;
 • taksi prevozi;
 • občinskimi cestami;
 • ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki;
 • vrtički na občinskih zemljiščih;
 • oskrbo s pitno vodo;
 • odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Uradne ure medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki ima poslovne prostore na naslovu Kopališka 3, Velenje so določene z Odredbo o delovnem času, poslovnem času in uradnih ur uprave Mestne občine Velenje:

ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure
torek od 8.00 do 14.30 ure
sreda od 8.00 do 17.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

Skip to content