Nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora:

  • opravlja nadzor nad občinskim premoženjem ter njegovim razpolaganjem,nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora

Predsednica: Petra Kobal Šorli

Član: Uroš Ledinek

Član: Boris Rodošek

Skip to content