Občinska uprava

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00–14.00
Sreda: 8.00–12.00 in 14.00–17.00
Petek: 8.00–12.00

Zaposleni

Direktorica občinske uprave
Tjaša Skočaj Klančnik, tjasa.skocaj@prebold.si, tel. 03 / 703 64 07, mobitel: 031-319-887
Delovno področje: vodenje uprave, kadrovske zadeve, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, projektno delo

Višji svetovalec za gospodarstvo
Anton Vesolak, anton.vesolak@prebold.si, tel. 03 / 703 64 06, mobitel: 041-614-939
Delovno področje: kmetijstvo, zaščita in reševanje, javna dela, gospodarstvo

Višji svetovalec za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Metka Šribar, metka.sribar@prebold.si, tel. 03 / 703 64 02, mobitel: 041-610-518
Delovno področje: varstvo okolja, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, NUSZ, vodenje investicijskih projektov

Višji svetovalec za splošne pravne zadeve in negospodarstvo

Vanja Čeligoj Zajšek;vanja.celigoj.zajsek@prebold.si, tel. 03/ 703-64-11; mobitel:  031-757-420;

Delovno področje: splošne pravne zadeve, vzgoja in izobraževanje, sociala, zdravstvo, neprofitna stanovanja, šport, vodenje projektov

Višji svetovalec za gospodarske javne službe

Simon Jan, simon.jan@prebold.si, tel. 03 / 703 64 04, mobitel: 051-212-434
Delovno področje: vodenje investicijskih projektov, vodenje režijskega obrata, urejanje javnih površin, ceste, komunalna infrastruktura, bazen Prebold, vodenje projektov

Finančnik VII/2 – 2
Katarina Jesenek, katarina.jesenek@prebold.si, tel. 03 / 703 64 03
Delovno področje: občinski proračun, finance

Delovodja V
Klaudija Kač, klaudija.kac@prebold.si, tel. 03 / 703 64 13, mobitel: 031-722-250
Delovno področje: turizem, prireditve, kultura, Medgeneracijski center Prebold, sodelovanje z društvi

Tajništvo župana 
Klavdija Ažman, obcina@prebold.si, tel. 03 / 703 64 00, mobitel: 041-614-919
Delovno področje: glavna pisarna, arhiv dokumentov, pokopališka dejavnost, materialno poslovanje uprave

Komunalni delavec II, Matjaž Žličar, mobitel:  040-589-287, Delovno področje: urejanje in čiščenje javnih površin

Komunalni delavec III, Stanislav Privoršnik, Delovno področje: urejanje in čiščenje javnih površin

Medgeneracijski center Prebold, Delovodja V

Jelen Klavdija, klavidja.jelen@prebold.si, mobitel: 051-344-255, Delovno področje: vodenje MCP ter delo v sklopu projekta “Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti MCP”, pomoč in izvedba občinskih prireditev

Naloge

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave občine Prebold.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta občine Prebold in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
 • učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine (direktor občinske uprave), ki:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi Občine Prebold ter po odredbah župana Občine Prebold ter po odredbah župana.
Skip to content