Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ občine in odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet ima 15 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije. Pristojnosti oz. delovna telesa (komisije in odbori) občinskega sveta so opredeljene v statutu občine Prebold in poslovniku občinskega sveta.

Člani

Mandat 2018 – 2022

 • Matjaž Dolinar
 • Miha Fonda
 • Marjan Golavšek
 • Martina Jager
 • Matija Jager
 • Liljana Kač
 • Janja Klančnik
 • Boris Kupec
 • Karol Lobnikar
 • Marko Repnik
 • Sonja Stergar
 • Mirko Stojnić
 • Franc Škrabe
 • Bernard Tratnik
 • Branko Verk
Skip to content