Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

  • svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
  • svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet,
  • daje mnenja občine kot lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljev zavodov in drugih institucij, če so za imenovanje pristojni sveti zavodov in druge institucije ali ministrstva.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje svet na prvi seji po volitvah.

Člani komisije

Predsednik: Franc Škrabe
Član: Boštjan Herodež
Član: Miha Fonda
Član: Branko Verk
Član: Oton Račečič

Zapisniki sej Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  2022-2026

Zapisniki sej Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  2018-2022

 

Skip to content