Krajevni odbori

Krajevni odbori so posvetovalna telesa, ki zastopajo krajevne interese. V občini imamo devet krajevnih odborov.

Člane krajevnih odborov v mandatu 2018 – 2022 bo imenoval Občinski svet Občine Prebold predvidoma v januarju 2019.

KO Marija Reka

predsednik: Ahac Filip
tajnik: Zore Matija
člani: Lobnikar Milan, Doler Danilo, Otavnik Jernej, Cestnik Toni, Tratnik Matej

KO Latkova vas

predsednik: Debelak Matjaž
tajnik: Gigerl Jernej
člani: Cizej Kristina, Krajnc Damjan, Jager Ivan, Kolenc Vojko, Račečič Oton

KO Matke

predsednik: Vedenik Sergej
tajnik PGD Matke: Stergar David
člani: Rakun Milan, Grenko Janez, Pražnikar Franc, Germadnik Robi, Zagožen Borut, Jerman Jože

KO Šešče

predsednik: Golavšek Matej
tajnica: Janžovnik Barbara
člani: Križnik Golavšek Milena, Oblak Branko, Herodež Uroš, Sopotnik Viktor, Volmut Slavko

KO Sv. Lovrenc
predsednik: Herodež Boštjan
tajnica: Žibrat Vesna
člani:Petač Peter, Žličar Ivan, Svet Oprešnik Saša, Golenač Andrej, Marinc Damjan

KO Kaplja vas

predsednik: Možina Gabrijel
tajnik: Ribič Jožef
člsni: Pikl Janez, Skok Skornšek Jelka, Potočnik Boris, Merzelj Gojznikar Jerica, Kuserbanj Dušan

KO Prebold – center
predsednik: Zagoričnik Miha
tajnik: Slokan Rihard
člani: Stergar Janez, Krulec Jernej, Vogrinc Danijel, Divjak Franc, Plahuta Mihaelca

KO Prebold – Na zelenici
predsednica: Prevoršek Bernardka
tajnik: Rukav Janez
člani: Pečovnik Antonija, Jahić Ahmet, Fajfar Nina, Goropevšek Jožica, Vran Damjan

KO Dolenja vas
predsednik: Nečimer Alen
tajnica: Mežner Edita
člani: Gostečnik Tanja, Ocvirk Manica, Herman Uroš, Dežnikar Aleš, Uršič Marjanca

Krajevni odbori imajo svoje člane, katere imenuje in razrešuje občinski svet za dobo štirih let oz. do preteka mandata članom občinskega sveta. Pomembno je določilo o nezdružljivosti članstva v občinskem svetu in s članstvom v krajevnih odborih.

Kontaktni elektronski naslov za predsednike krajevnih odborov je: predsedniki-ko@prebold.si

Naloge in pristojnosti krajevnih odborov

Krajevni odbori, razen zakonsko določenih nalog, samostojno opravljajo naslednje naloge:

  • neposredno sodelujejo z občani v svojem okolju,ugotavljajo interese in potrebe krajanov ter jih predlagajo v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne plane dela,
  • pospešujejo delo krajevnih društev in organizacij,
  • vzpodbujajo, organizirajo in vodijo sodelovanje krajanov pri izvedbi različnih programov,po odločitvi občinskega sveta in župana lahko neposredno vodijo krajevne akcije,
  • oblikujejo lahko delovne skupine za posamične akcije,
  • dajejo mnenja občinskemu svetu, kadar le-ta s svojim odločanjem bistveno posega v interese, življenje in okolje prebivalcev na območju posameznih krajevnih odborov,
  • občinskemu svetu in občinski upravi dajejo svoja stališča in predloge v zvezi s proračunom Občine Prebold.

Zapisniki sej Krajevnih odborov

KO Sv. Lovrenc

KO Kaplja vas

KO Marija Reka

KO Šešče

KO Prebold – Na zelenici

KO Dolenja vas

KO Latkova vas

KO Matke

KO Prebold – Center

Skip to content