Krajevni odbori

Krajevni odbori so posvetovalna telesa, ki zastopajo krajevne interese. V občini imamo devet krajevnih odborov.

Člane krajevnih odborov v mandatu 2022 – 2026 je imenoval Občinski svet Občine Prebold na 3. seji dne 23.2.2023.

KO Marija Reka

predsednik: Filip Ahac
tajnik: Matija Zore
člani: Aleks Artelj, Danilo Doler, Jernej Otavnik, Toni Cestnik, Matej Tratnik

KO Latkova vas

predsednik: Niko Vihar
tajnica: Špela Breznikar Kotnik
člani: Vinko Debelak, Boštjan Taish, Jožica Prevoršek, Miran Kramar, Domen Kleva

KO Matke

predsednik: Jure Jošt
tajnica: Karmen Güldenberg
člani: Marko Veber, Sandi Pinter, Sebastjan Rizmal, Jan Germadnik, Sergej Vedenik

KO Šešče

predsednik: Vasja Goropevšek
tajnik: Franjo Vršič
člani: Klemen Herman, Uroš Herodež, Branka Kumer, Slavko Volmut, Matej Golavšek

KO Sv. Lovrenc
predsednik: Matevž Weber
tajnica: Saša Svet Oprešnik
člani: Ivan Pilko, Daniel Dolinšek, Ignac Novak, Andrej Golenač, Damjan Marinc

KO Kaplja vas

predsednik: Gabrijel Možina
tajnica: Sanja Čeh
člani: Jernej Podkrajšek, Boris Potočnik, Jerica Merzelj Gojznikar, Jana Žnidar, Jožef Ribič

KO Prebold – center
predsednik: Rihard Slokan
tajnica: Mihaelca Plahuta
člani: Janko Petek, Janez Stergar, Jernej Krulec, Janez Brglez, Mateja Jager

KO Prebold – Na zelenici
predsednica: Mirko Stojnić
tajnica: Lidija Habjan
člani: Bernardka Prevoršek, Mateja Rotar, Matic Pečovnik, Antonija Pečovnik, Angela Pišek

KO Dolenja vas
predsednik: Kristjan Arh
tajnik: Uroš Herman
člani: Marjan Kukovec, Borut Stanko, Branko Rizmal, Aleš Dežnikar,  Uroš Ocvirk

Krajevni odbori imajo svoje člane, katere imenuje in razrešuje občinski svet za dobo štirih let oz. do preteka mandata članom občinskega sveta. Pomembno je določilo o nezdružljivosti članstva v občinskem svetu in s članstvom v krajevnih odborih.

Kontaktni elektronski naslov za predsednike krajevnih odborov je: predsedniki-ko@prebold.si

Naloge in pristojnosti krajevnih odborov

Krajevni odbori, razen zakonsko določenih nalog, samostojno opravljajo naslednje naloge:

  • neposredno sodelujejo z občani v svojem okolju, ugotavljajo interese in potrebe krajanov ter jih predlagajo v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne plane dela,
  • pospešujejo delo krajevnih društev in organizacij,
  • vzpodbujajo, organizirajo in vodijo sodelovanje krajanov pri izvedbi različnih programov, po odločitvi občinskega sveta in župana lahko neposredno vodijo krajevne akcije,
  • oblikujejo lahko delovne skupine za posamične akcije,
  • dajejo mnenja občinskemu svetu, kadar le-ta s svojim odločanjem bistveno posega v interese, življenje in okolje prebivalcev na območju posameznih krajevnih odborov,
  • občinskemu svetu in občinski upravi dajejo svoja stališča in predloge v zvezi s proračunom Občine Prebold.

Zapisniki sej Krajevnih odborov

KO Sv. Lovrenc

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Kaplja vas

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Marija Reka

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Šešče

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Prebold – Na zelenici

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Dolenja vas

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Latkova vas

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Matke

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

KO Prebold – Center

Mandat 2022-2026

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

Skip to content