Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Naloge odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

  • spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne predloge in pobude, daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov ter k aktom o izobraževanju, raziskovanju, informacijsko-dokumentacijski, društveni in kulturni dejavnosti, daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področjih družbenih dejavnosti, obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti, daje mnenja in predloge na področju varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije, obravnava problematiko in aktivnosti mladine v Občini Prebold, obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja.

Člani odbora

  1. predsednik: Boštjan Herodež (predlagatelj: stranka SD)
  2. članica: Tanja Gostečnik (predlagatelj: stranka SD)
  3. član: Branko Verk (predlagatelj: stranka SDS)
  4. član: Franc Škrabe (predlagatelj: stranka DESUS)
  5. član: Oton Račečič (predlagatelj: stranka Gibanje Svoboda)
  6. član: Matej Križnik (predlagatelj: stranka SD)
  7. član: Rihard Slokan (predlagatelj: stranka SD)
  8. član: Matic Pečovnik (predlagatelj: lista NEODVISNI ZA PREBOLD)
  9. član: Miran Žohar (predlagatelj: stranka SDS)

Vabila in zapisniki sej Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 2022-2026

Zapisniki sej Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 2018-2022

Skip to content