Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Naloge odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

  • spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne predloge in pobude,daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov ter k aktom o izobraževanju, raziskovanju, informacijsko-dokumentacijski, društveni in kulturni dejavnosti,daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področjih družbenih dejavnosti,obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti,daje mnenja in predloge na področju varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije,obravnava problematiko in aktivnosti mladine v Občini Prebold,obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja.

Člani odbora

  • Predsednik: Marjan Golavšek
  • Članica: Martina Jager
  • Članica: Liljana Kač
  • Članica: Janja Klančnik
  • Član: Marko Repnik
  • Član: Matej Golavšek
  • Član: Boštjan Herodež
  • Članica: Nina Fajfar
  • Članica: Emilija Črnila

Zapisniki sej Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Skip to content