Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Naloge, ki so opredeljene v poslovniku odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so naslednje:

  • Ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni občine Prebold. Predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.
  • Koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na ravni občine Prebold predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
  • Sodeluje z osnovno šolo ter vrtcem. Sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS in Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin v regiji.
  • Organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega prometa.

Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v skladu z nalogami ter s finančnimi zmožnostmi skrbi za:

  • usposabljanje otrok, mladostnikov, občanov, za njihovo varno vključevanje v cestni promet in sicer kot pešci, kolesarji, potniki in vozniki,usposabljanje mentorjev prometne vzgoje (koordinatorjev) na osnovnih šolah, odpravljanje nevarnosti v cestnem prometu, ki izvirajo iz hitrosti, alkohola, mamil, svetovanje pri uporabi zaščitnih čelad, varnostnih pasov, otroških sedežev in opreme, koles in koles z motorjem, umirjanje prometa na šolskih poteh,
    uresničuje naloge v okviru rednih dejavnosti, preventivno vzgojnih akcij in drugih aktivnostih.

Člani odbora

Predsednik: Matjaž Dolinar
Članica: Martina Jager
Član: Matija Jager
Član: Franc Škrabe
Član: Branko Verk
Član: Janez Grenko
Članica: Tanja Gostečnik
Članica: Irena Marinc
Član: Janez Pikl

Zapisniki sej Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Skip to content