Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

zapisnik_19_seje_odbora 4.10.2022Naloge odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:

  • sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela za prostorsko planiranje pristojnega občinskega organa,
  • sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov,daje pripombe in predloge v teku javne obravnave osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,
  • oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki,obravnava zadeve s področja gospodarjenja z nepremičninami občine in podaja občinskemu svetu in občinski upravi predloge s tega področja,
  • obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega področja,opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.

Člani odbora

Člane odbora v mandatu 2018 – 2022 bo imenoval Občinski svet Občine Prebold predvidoma v januarju 2019.

Predsednik: Branko Verk
Članica: Liljana Kač
Članica: Sonja Stergar
Član: Matija Jager
Član: Bernard Tratnik
Članica: Aleksandra Tisom
Član: Matjaž Debelak
Član: Matija Zavšek
Član: Franc Grenko

Zapisniki sej Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Skip to content