Predpisi

Register predpisov lokalnih skupnosti

  • Vsi predpisi Občine Prebold so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti www.rpls.si.
  • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Register predpisov ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa.

Seznam predpisov, ki je podan v nadaljevanju je informativne narave in služi le kot delovni pripomoček za obiskovalce spletne strani. Uradna besedila vseh predpisov Občine Prebold so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

Statut Občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

POSLOVNIK:

Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

Poslovnik o delu nadzornega odbora (Ur. list RS, št. 110/07 in 60/16)

ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Organizacija občine

Statutarni sklep Občine Prebold (Ur. list RS, št. 8/99)

Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (Ur. list RS, št. 88/99)

Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (Ur. list RS, št. 26/00)

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (Ur. list RS, št. 35/99 in 29/15)

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Ur. list RS, dne 15.12.2020, št. 189/2020)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Ur. list RS, št. 56/22)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 36/15)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 83/02)

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Prebold ( Ur. list RS, št 35./22)

Občinski program varnosti v občini Prebold

Občinske volitve

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 51/21)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 199/21)

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. list RS, št. 90/02)

Povračila stroškov in financiranje političnih strank

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Ur. list RS, št. 68/19)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 46/16)

Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (Ur. list RS, št. 45/14)

Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Ur. list RS, št. 59/07 in 78/15)

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o merilih za dodelitev finačnih sredstev iz proračunske rezerve

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 14/23)

Občinska priznanja

Odlok o priznanjih Občine Prebold (Ur. list RS, št. 37/00 in 27/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Prebold (Ur. list RS, št. 56/22)

Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture (Ur. list RS, št. 105/15)

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Občine Prebold

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 114/03)

Tržni red lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold  (Ur. list RS, št.51/21)

Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 82/11)

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja (Ur. list RS, št. 51/21)

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 86/02)

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 (Ur. list RS, št. 75/17)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 (Ur. list RS, št. 56/22)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Prebold, (Uradni list RS, št. 112/20)

KMETIJSTVO

Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 18/11)

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 59/15 in 10/18)

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 59/15, 29/16 in 10/18)

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015-2020

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predšolska vzgoja

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 63/10 in 36/15)

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Ur. list RS, št. 13/1436/15, 55/1672/166/17, 27/18, 10/19, 112/20, 110/21, 125/22)

Sklep o določitvi cen predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILONPB-SKLEP-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-Vzgojno

Osnovnošolsko in ostalo izobraževanje

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Ur. list RS, št. 32/9924/0738/1625/106/97, 38/16 in 96/22)

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. list RS, št. 29/16)

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec (Ur. list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08 in 85/10)

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola “Risto Savin” Žalec (Ur. list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08 in 85/10)

Šport

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 39/18)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Letni program športa v občini Prebold za leto 2023

Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold (Ur.list RS, št. 202/20)

Tehnični popravek Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold (Ur.list RS, št. 9/21)

Ljubiteljska kultura

Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 9/18)

Letni program kulture v Občini Prebold za leto 2021

Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 70/05 in 81/13)

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Prebold (Ur.List RS, št.97)

Sprememba LPK 2020

Turizem in prireditve

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 9/18)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 68/18)

Financiranje društev organizacij in združenj

Pravilnik o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Pravilnik o sofinanciranju počitniških aktivnosti (Ur. list RS, št. 27/17)

Socialne pomoči

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10 in 6/17)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 6/17)

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10)

Zdravstvo

Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec (Ur. list RS, št. 34/92, 102/01 in 11/17)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor (Ur. list RS, št. 48/19)

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

Knjižnica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. list RS, št. 11/08)

Stanovanjsko področje

Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine (Ur. list RS, št. 30/19)

Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Ur. list RS, št. 51/21)

 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Odlok o javni gasilski službi v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 13/20)

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 98/99)

Pravilnik za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ki jih sofinancira Občina Prebold, (Uradni list RS, št. 112/20)

 

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold (Ur. l. RS, št 35/22)

Občinski prostorski načrt in odloki na področju graditve

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 98/08)

Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS št. 143/22)

Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 61/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine prebold-spremembe št.1 (Ur. list RS, št. 71/15)

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Prebold – pdf (Ur. list RS, št. 56/19)

Podrobni prostorski načrti

Odlok o občinskem podrobnem prostorkem načrtu za območje MA45/2 v občini Prebold (Ur. list RS, št. 52/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (Ur. list RS, št. 52/13)

neuradno prečiščeno besedilo: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del Gorica GO-1

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 20/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 90/13)

neuradno prečiščeno besedilo: Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 61/11)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (Ur. list RS št. 76/08)

Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (Ur. list RS, št. 115/07)

Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 110/07)

neuradno prečiščeno besedilo: Odloka o lokacijskem načrtu L2-2 (Latkova vas 1) in L2-3 (Latkova vas 2)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 40/11)

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (Ur. list RS, št. 48/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib (Ur. l.RS, št. 56/22)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 115/07, 34/10 in 8/18)

Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 94/05, 8/18)

neuradno prečiščeno besedilo: Odlok o lokacijskem načrtu območja L4-6 CONA SOC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče-Latkova vas (Ur. list RS, št. 38/17)

neuradno prečiščeno besedilo: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4-4 Krožišče Latkova vas

Urejanje zamljišč

Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (Ur. list RS, št. 21/11)

Komunalni prispevek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold (Ur. l. RS, št. 199/2021)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 128/21)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 119/05)

Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 22/00)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 110/07)

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (Ur. list RS, št. 94/05)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) Občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 56/19)

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 122/08)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 56/05 in 122/08)

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št.107/09)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prebold (Uradni list RS št. 142/22)

 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Organizacija gospodarskih javnih služb

Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (Ur. list RS, št. 29/15)

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Ur. list RS, št. 39/15)

Oskrba z vodo

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. list RS, št. 45/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. list RS, št. 106/22)

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. list RS, št. 45/2020)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 29/16)

Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 56/00)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Ur. list RS, št. 45/2020)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur. list RS, št. 45/2020)

Odvoz in odlaganje odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec (Ur. list RS, št. 19/97 in 40/97)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 1/09)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 1/09)

Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 73/00)

Občinske ceste

Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 58/17)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 67/21)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 15/20)

Javna razsvetljava

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 82/11 in 103/11)

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 4/20)

Skip to content