Projekt družabni center muzejska zbirka Prebold

Evropski sklad za razvoj podeželja CLLD leader logo LAS spodnje savinjske doline Občina Prebold

Evropska komisija, Kmetijstvo in razvoj podeželja, Razvoj podeželja 2014–2020

Projekt sofinancira Evrospki sklad za razvoj podeželja v okviru podukrepa M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Občina Prebold je prijavo na LAS oddala 12. maja 2017, odločbo o odobritvi sredstev za projekt pa smo prejeli 20. junija 2018. Projekt je v fazi izvedbe.

Naziv operacije: Družabni center Muzejska zbirka Prebold

Povzetek operacije: Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja. V okviru operacije bo izvedena obnova dvorišča muzejske zbirke, v objektu bodo prenovljene sanitarije, v lesenem paviljonu ob objektu bo urejen pokrit tržni prostor za dejavnost tržnice v slabem vremenu, TIC pa bo prestavljen v objekt muzejske zbirke. Občina bo kupila tudi multimedijsko opremo za predavalnico in novo pohištvo za pokrito tržnico in TIC. V okviru projekta bo urejeno tudi postajališče za avtodome pri bazenu prebold za popestritev turistične ponudbe kraja. Partnerja v projektu Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold in Turistično društvo Prebold bosta poskrbela za izvedbo prireditev in aktivnosti v okviru projekta zasebni partner pa bo pripravil predavanja s področja samooskrbe s hrano in ekološke pridelave.

Cilji operacije so naslednji: ureditev prostora za odprto in pokrito tržnico, prireditvenega prostora, predavalnice, prostorov TIC in sanitarij, popestritev dogajanja turističnem in kulturnem področju, izobraževanje na področju samooskrbe s hrano ter ekološke pridelave in predelave izdelkov, ureditev parkirišča za avtodome in promocija aktivnosti v okviru projekta.

Kazalniki:  vzpostavljeno inovativno partnerstvo za izvajanje skupnih aktivnosti, ena operacija vlaganj v infrastrukturo, 4 aktivnosti s področja samooskrbe in lokalne pridelave hrane, 3 turistične prireditve, 7 aktivnosti s področja kulturne dediščine.

Ocenjena vrednost projekta znaša 122.186,22 EUR, od tega je odobreno sofinanciranje aktivnosti s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v znesku 41.104,25 EUR.

NAKUP SOSEDNJE (“Roglove”) HIŠE

Informacija o nakupu:
V letu 2018 se je občina Prebold dogovorila in izvedla nakup sosednjega objekta k Muzejski zbirki Prebold skozi čas, na naslovu Dolenja vas 53, 3312 Prebold. Nakup je potrdil pristojni odbor Občinskega sveta Občine Prebold.

Namen nakupa stavbe:
Lastnik stavbe je objekt ponudil na trgu, Občina Prebold pa se je dogovorila o nakupu predvsem iz naslednjih razlogov:
– z obnovo stavbe bomo uredili vstop v naselji Prebold in Dolenja vas in hkrati preprečili razvoj neprimernih dejavnosti na tem območju,
– v objektu bomo zagotovili možnost širitve in preureditve Muzejske zbirke in dodatne ponudbe storitev v kraju.

Predvidene vsebine v objektu:
Objekt na naslovu Dolenja vas 53 naj bi po dokončni ureditvi obsegal naslednje vsebine (vsebina je trenutno še v fazi idejne zasnove, končno vsebino projekta bodo potrdili novi pristojni organi občine):

– v prvem nadstropju deluje program Medgeneracijskega centra Prebold,
– v mansardi je predvidena širitev muzejske zbirke,
– v pritličju so predvidene poslovne dejavnosti storitev in trgovine (možne dejavnosti: trgovina z domačimi izdelki lokalnih ponudnikov in spominki, komercialna ponudba).

Dinamika obnove in finančna sredstva:
Za ureditev celotnega kompleksa muzejske zbirke bo v letu 2019 predvidoma izdelana projektna dokumentacija ter pridobljena potrebna dovoljenja, nato pa bi v naslednjih letih iskali vire za sofinanciranje iz evropskih skladov.

Skip to content