S kolesom in peš za zdravo življenje vseh

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si

             

Partnerji projekta: Občina Prebold, Osnovna šola Prebold, Turistično društvo Prebold, Savinjska televizija

Operacija »S kolesom in peš za zdravo življenje vseh« predstavlja izvedbo aktivnosti, s katerimi bo zagotovljena nova urbana oprema v centru Prebolda pri OŠ Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold,  ki bo pripomogla k ohranjanju in izboljšanju stanja narave in okolja.

Za varovanje okolja in ohranjanje narave lahko v veliki meri poskrbimo prebivalci sami. Z aktivnostmi v operaciji želimo prebivalcem s postavitvijo ustrezne infrastrukture in  ozaveščanjem o aktivni mobilnosti omogočiti, da bodo lahko skrbeli za zdravo, čistejše okolje ter hkrati za zdravo telo.

Operacija naslavlja tematsko področje varovanja okolja in ohranjanja narave iz SLR LAS SSD, v okviru operacije bo postavljen pomožni objekt na javni površini, kot grajena urbana oprema, za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi z vgrajenim informacijskim interaktivnim zaslonom, trije objekti tipske kolesarnice, v sklopu vzdrževalnih del pa se bo izvedla preplastitev asfaltnega dvorišča. Primerna parkirna mesta za kolesa na ciljnih lokacijah so ena izmed glavnih komponent, ki dnevne migrante spodbudijo k spremembi potovalnih navad. Z operacijo želimo spodbuditi predvsem osnovnošolske otroke ter zaposlene na območju občine Prebold in ostale prebivalce k spremembi potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti s kolesom ali peš, kar bi prineslo zmanjšanje izpustov CO2 ter prihranke pri energiji.

 

Glavne aktivnosti:

– postavitev urbane opreme (pomožen objekt za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi v izmeri 65 m2 ter tri kolesarnice v izmeri 60 m2, preplastitev asfaltnega dvorišča)

– postavitev informacijske točke kot vgrajen informacijski interaktivni zaslon

– priprava vsebin za interaktivno info točko s področja varovanja okolja ter spodbujanja zelenega turizma

– izvedba delavnic Greš s kolesom ali peš? v šolo za osnovnošolske otroke

– priprava programa in zagotovitev prostovoljcev za izvedbo delavnic Greš s kolesom ali peš?

– priprava in izvedba turistično kolesarskega izleta po občini Prebold in Spodnji Savinjski dolini

– predstavitev aktivnosti na Savinjski televiziji

 

Pričakovani učinki operacije:

–           postavitev  potrebne infrastrukture;

–           čistejše okolje;

–           spremenjene potovalne navade pri krajših poteh;

–           večja ozaveščenost prebivalcev;

–           bolj kakovostno in zdravo življenje;

–           družbena povezanost;

–           medgeneracijska solidarnost;

–           vključevanje ranljivih skupin v družbo.

 

Ciljne skupine:

–           osnovnošolski otroci;

–           zaposleni na območju Občine Prebold;

–           ostali prebivalci lokalnih skupnosti v SSD.

 

Kazalniki:

–           izgradnja grajene urbane opreme, za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi, preplastitev asfaltiranega dvorišča ter postavitev treh kolesarnic;

–           usposobljeni najmanj 3 prostovoljci za pomoč pri izvedbi delavnic Greš s kolesom ali peš?;

–           izvedba delavnic Greš s kolesom ali peš? za osnovnošolske otroke;

–           izvedba turistično kolesarskega izleta po Občini Prebold in spodnji SSD

–           postavitev informacijske točke za aktualno seznanjanje prebivalcev o novostih s področja varovanja okolja ter turizma,

–          ozaveščanje prebivalcev SSD.

 

Operacija poleg tematskega področja varstva okolja in ohranjanja narave, podpira tudi ostala področja s postavitvijo nove urbane opreme, asfaltiranjem in postavitvijo kolesarnic bomo poskrbeli za razvoj osnovnih sredstev, pri izvedbi delavnic Greš s kolesom ali peš?  se bodo priključile prostovoljke ter na takšen način vključimo v izvajanje operacije ranljive skupine. Pomembne so tudi ekonomske prednosti. Okolje, ki spodbuja hojo in kolesarjenje, pritegne obiskovalce in prebivalce, da opravljajo vsakodnevne opravke peš oz. s kolesom, kateri laže opazijo izložbe, se ustavijo, gredo v več trgovin in ostanejo na območju dlje, zaradi česar se lahko povečajo prihodki lokalnih storitvenih dejavnosti in se na takšen način spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Postavitev urbane opreme in kolesarnic

V mesecu marcu smo pričeli z izgradnjo grajene urbane opreme, za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi, preplastitev asfaltiranega dvorišča ter postavitev treh kolesarnic. Predviden rok za dokončanje del je 3.5.2022, skupna vrednost investicije znaša 170.000,00 € in je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

     

TV prispevek

Izvedba prve delavnice Greš s kolesom ali peš?

     

 

Skip to content