Zaščita in reševanje

logo 112 SOSObčina Prebold, Zaščita in reševanje
Hmeljarska cesta 3, Prebold
3312 Prebold

Tel.: 03 703 64 00 (v času delovnih dni in dežurstva)
Email: cz@prebold.si

Regijski center za obveščanje Celje: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • kakšne so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave … ),
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Zaščita in reševanje – predstavitev in naloge

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanje in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

Občinski štab CZ ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Prebold so:

 • Občinski štab CZ (OŠCZ),
 • javna gasilska služba (GZ Prebold in PGD v občini);
 • enote, službe in drugi operativni sestavi gospodarskih služb, zavodov in drugih organizacij in sile zaščite in reševanja po pogodbi (shema_organiziranosti_ZIR_v_občini_Prebold).

SESTAVA OŠCZ PREBOLD

 • Niko Vihar – poveljnik Civilne zaščite Občine Prebold  041-783-378
 • Darko Kranjec– namestnik poveljnika ter pristojen za ukrep ZIR pred požari in ob poplavah 041-783-193
 • Gregor Zagoričnik – člani, pristojen za ukrep tehničnega reševanja 031-320-258
 • Anja Donko – članica, pristojna za ukrep prve medicinske pomoči in vodenje ekipe PMP 031-513-910

POVEZAVE DO GASILSKE ZVEZE PREBOLD IN PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI PREBOLD:

Skip to content