Razpisi


Javne razgrnitve
Javna obravnava Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Prebold
Datum objave: 26. 2. 2024 12:12
Rok: 13. 3. 2024 0:00
Številka:

Pripombe na Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Prebold lahko oddate do vključno 13.3.2024 , na mail: obcina@prebold.si, pisno v prostorih Občine Prebold ali po pošti na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.Javna naznanila
Poziv za nove ponudnike na tržnici
Datum objave: 26. 2. 2024 10:36
Rok: 30. 3. 2024 23:59
Številka: 331-0001/2024

Kmečka tržnica ima v Preboldu že dolgo tradicijo. Občani in občanke radi pridejo na tržnico po dobrote lokalnih ponudnikov. Občina Prebold je na delu bivše Režajeve domačije v Dolenji vasi uredila muzejsko zbirko in del prostora namenila za delovanje kmečke tržnice.
Upravljalec tržnice je Občina Prebold, ki skrbi za vzdrževanje in postavljanje stojnic, red in čistočo na tržnem prostoru ter oddaja stojnice prodajalcem. Tržnica obratuje vsako soboto v mesecu med 8.00 in 10.30 uro na naslovu Dolenja vas 49.
Ker želimo popestriti ponudbo na tržnici iščemo nove ponudnike, ki bi se s svojo ponudbo brezplačno predstavili na naši tržnici. Vse okoliške ponudnike in pridelovalce hrane, ki bi bili zainteresirani vabimo, da pošljejo svojo ponudbo na e-mail: obcina@prebold.si.
Za več informacij lahko pokličete na 031 722 250 (Klementina Schmelev), pošljete e-mail na obcina@prebold.si ali pa si ogledate tržni red https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1024/trzni-red-lokalne-kmecke-trznice-v-obcini-prebold
Se že veselimo sodelovanja!Poziv za javno zbiranje ponudb
Izdelava sprememb in dopolnitev OPPN za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA-GO1
Datum objave: 21. 2. 2024 15:07
Rok: 4. 3. 2024 12:00
Številka: 4300-0008/2024

Povabilo k oddaji ponudbe v prilogiJavni razpisi
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 2024
Datum objave: 16. 2. 2024 12:50
Rok: 8. 4. 2024 0:00
Številka: 3001-0001/2024

Občina Prebold objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 2024. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednji UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti. Pogoji za prijavo na razpis in rapisna dokumentacija je v priloženih datotekah.
Rok za oddajo vloge 8. april 2024Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Prebold v letu 2024
Datum objave: 26. 1. 2024 12:00
Rok: 15. 10. 2024 23:59
Številka: 3546-0001/2024

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold v letu 2024. Poziv je odprt do 15.10.2024.
Za več dodatnih informacij smo na voljo na občinski upravi občine Prebold, na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Prebold v letu 2024
Datum objave: 26. 1. 2024 11:53
Rok: 15. 10. 2024 23:59
Številka: 3547-0001/2024

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Prebold v letu 2024. Poziv je odprt do 15.10.2024.
Za več dodatnih informacij smo na voljo na občinski upravi občine Prebold, na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
Datum objave: 26. 1. 2024 7:00
Rok: 20. 3. 2024 12:00
Številka: 341-001/2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire.
Vlagatelji morajo ustrezno označene vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga), na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold najkasneje do 20. marca 2024 ali jo do tega dne, najkasneje do 12.00 ure, oddati v sprejemni pisarni Občine Prebold.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na sprednji strani 'NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, kontaktna oseba: Anton Vesolak (tel. št.: 703-64/00, ali obcina@prebold.si).Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJA KMETIJSTVA V OBČINI PREBOLD ZA LETO 2024
Datum objave: 26. 1. 2024 7:00
Rok: 21. 3. 2024 12:00
Številka: 3302/0001/202

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih dejavnosti in programa oziroma projektov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Prebold.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu. Rok za vložitev vlog je 20. marca 2024 do 12.00 ure.
Dodatne informacije posreduje Anton Vesolak, tel. 03 703 64 00 v času uradnih ur, lahko pa tudi po e-pošti: obcina@prebold.si .Javni pozivi
JAVNI POZIV za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Prebold za leto 2024
Datum objave: 22. 1. 2024 8:18
Rok: 27. 12. 2024 0:00
Številka: 344-0001/2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024. V proračunu za leto 2024 je za javni poziv na voljo 2.500 evrov. Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva do 27.12.2024 oziroma do porabe sredstev.
Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni prijavni obrazec in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Prebold v zavihku Obrazci.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številka 03/703 64 00, v času uradnih ur občinske uprave.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Prebold za leto 2024
Datum objave: 9. 1. 2024 17:32
Rok: 15. 12. 2024 0:00
Številka: 6100-0001/2024

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine (Uradni list RS, št. 61/2023) župan Občine Prebold objavlja Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Prebold za leto 2024.
Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.12.2024Potekli razpisi

Skip to content