Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemni pisarni Občine Prebold, Hmeljarska c. 3,3312 Prebold. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina@prebold.si.

Upravno takso lahko poravnate z gotovino na Občini Prebold. Plačilo pa stranke lahko izvedejo tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3,3312 Prebold
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: SI56 0110 0574 0309 198
Sklic: SI11 76732-7111002

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)

E-vloge

Seznam vseh aktivnih e-vlog Občine Prebold najdete na portalih e-Uprava (za fizične osebe) in SPOT (za podjetja).

E-vloge za fizične osebe

Družbene dejavnosti

Okolje in prostor

Promet in ceste

Ostalo

  • Obrazec_soglasje_delovna_telesa, NO, KO_
  • Obrazec – poročilo turistična taksa
    Ponudniki prenočitev v Občini Prebold so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18) dolžni občini nakazovati turistično takso. Glede na zakonsko predpisan postopek so ponudniki prenočitev dolžni nakazati tasko do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni podračun občine Prebold. Račun za nakazilo turistične takse: SI56 0110 0845 9576 837 sklic: 19 davčna številka zavezanca za takso – 07129. S 1. januarjem 2019 se  je začel uporabljati nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 68/18). Z uveljavitvijo navedenega odloka znaša turistična taksa 0,48 €, poleg turistične takse pa so po določilih zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ponudniki prenočitev dolžni plačti tudi promocijsko takso v višini 25% turistične takse, kar v Občini Prebold znaša 0,12 € ali skupaj 0,60 €. Oprostitve plačila turistične takse določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ponudniki prenočitev pa so dolžni voditi tudi evidenco oprostitev.
  • Voga_sterilizacija_kastracija_mačke_mačkov
Skip to content