Zbirni center odpadkov

Zbirni center odpadkov je urejen, ograjen in delno pokrit prostor, ki je opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločeno zbranih frakcij, kjer lahko uporabniki iz lokalne skupnosti izvajalcu javne službe podjetju Simbio, d.o.o. prepustijo različne odpadne frakcije in kosovne odpadke. V zbirnem centru so postavljeni zabojniki, ki se medseboj razlikujejo z označenimi tablami, kjer je napisano, kaj vse spada v določen zabojnik in pripadajočo klasifikacijsko številko odpadka. Zbirni center je ograjen in izven obratovalnega časa zaklenjen.

Zbirni center se nahaja v Latkovi vasi pri objektu Schiedel.

Lokacijo lahko najdete tukaj. 

Zimski delovni čas:

 • torek: 11.00 – 16.00
 • sobota: 8.00 – 12.00

Poletni delovni čas:

 • torek: 11.00 – 17.00
 • sobota: 8.00 – 12.00

Dodatne informacije in ceniki odlaganja odpadkov so na voljo na spletni stani podjetja Simbio, d.o.o. na naslednji povezavi: www.simbio.si.

Način uporabe

Uporabniki, ki so vključeni v reden odvoz odpadkov in spadajo v kategorijo 1.- gospodinjstvo in negospodarstvo imajo 4-krat letno možnost brezplačno pripeljati odpadke v zbirni center z avtomobilsko prikolico. Kot dokazilo morajo pokazati zadnjo plačano položnico, s katero dokažejo, da so vključeni v reden odvoz odpadkov in da imajo poravnane obveznosti do izvajalca javne službe.

Uporabnikom, ki spadajo v kategorijo 2. – gospodarstvo in ostalo se odlaganje odpadkov zaračuna po veljavnem ceniku družbe Simbio, d.o.o. Uporabnikom, ki še niso vključeni v reden odvoz komunalnih odpadkov, se omogoči podpis predpogodbe za vključitev v sistem odvoza odpadkov, ki ga izvaja javno podjetje Simbio, d.o.o. in s tem se mu omogoči brezplačna uporaba zbirnega centra že prvič, ko je pripeljal odpadke. Podjetje Simbio, d.o.o. preveri možnost vključitve v sistem odvoza odpadkov in uporabniku pošlje v podpis pogodbo. Ostalim uporabnikom, ki se ne želijo vključit v sistem rednega odvoza odpadkov in pa tistim, ki odpadke prepeljejo večkrat kot štirikrat letno, se odlaganje zaračuna po veljavnem ceniku podjetja Simbio, d.o.o. Cena za enkratno odlaganje se določi po veljavnem ceniku družbe Simbio, d.o.o. Ločeno zbrana pripeljana embalaža, steklo in papir se odlaga brezplačno tudi za kategorijo 2. – gospodarstvo in ostalo.

Cenik

Cenik družbe Simbio, d.o.o. je v zbirnem centru obešen na vidnem mestu.

Kontrola odpadkov

Pripeljani odpadki se pregledajo na vhodu v zbirni center. Vrsto, količino in lastnost odpadkov se ugotavljala z vizualnim pregledom odpadkov. Po pregledu odpadkov bo oseba, ki bo pripeljala odpadke, usmerjena k ustreznemu kontejnerju za odložitev odpadkov.

Vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo

V zbirnem centru izvajalec javne službe v obratovalnem času zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih za naslednje frakcije:

 1. mešanih komunalnih odpadkov,
 2. mešanih gradbenih odpadkov
 3. papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 4. stekla in odpadne embalaže iz stekla,
 5. plastike in odpadne embalažo iz plastike,
 6. odpadki iz kovin in odpadne embalaže iz kovin,
 7. lesa in odpadne embalažo iz lesa,
 8. oblačil in tekstila,
 9. jedilnega olja in maščob,
 10. barv, črnil, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 11. baterij in akumulatorjev,
 12. velikih gospodinjskih aparatov,
 13. malih gospodinjskih aparatov in računalnikov,
 14. hladilno zamrzovalnih aparatov,
 15. ekranov,
 16. avtomobilskih gum,
 17. sijalk,
 18. zelenega reza,
 19. nevarnih odpadkov
 20. salonitne kritine
 21. balirne folija, brez silažne mreže.

Vzdrževanje zbirnega centra

Izvajalec javne službe Simbio d.o.o. je zbirni center uredil ter ga vzdržuje tako, da so povzročitelji komunalnih odpadkov informirani, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo. Izvajalec zagotavlja, da se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno skladiščijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava in odstranjevanje skladno s predpisi. Izvajalec javne službe bo skrbel, da na kraju zbirnega centra ne bo prihajalo do onesnaževanja okolja. Izvajalec javne službe bo zbrane frakcije odvažal iz zbirnega centra v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje s tako opremljenimi vozili, da nakladanje ne povzroča prašenja in čim manj hrupa, med prevozom pa ne prehaja do raztresanja odpadkov.

Skip to content