Statutarno pravna komisija

Naloge statutarno pravne komisije:

  • Obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. Komisija sprejema sklepe o pravni skladnosti statutov oziroma pravil krajevnih skupnosti, in aktov drugih institucij, če je to v pristojnosti svetnikov in župana.
  • Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med dvema sejama sveta ali v času seje, če to zahteva predsedujoči sveta, statutarno -pravna komisija razlaga poslovnik sveta.

Člani komisije

  1. predsednica: Urška Čevnik (predlagatelj: stranka SD)
  2. članica: Mateja Marinc (predlagatelj: stranka SDS)
  3. član: Franc Škrabe (predlagatelj: stranka DeSUS)
  4. član: Urban Uršič (predlagatelj: stranka NSi)
  5. član: Oton Rečečič (predlagatelj: stranka Gibanje Svoboda)

Zapisniki sej Statutarno pravne komisije  2022-2026

Zapisniki sej Statutarno pravne komisije  2019-2022

Skip to content